ثبت نام نخبگان علوم انسانی

آيين نامه آموزشي ضيافت:

١- هر يك از دوره ها مشتمل بر ١٦ ساعت كلاسي بوده و براي شركت كنندگان ٢ امتياز فرهنگي محسوب ميشود.

٢- ميزان ساعت حضور شركت كنندگان در هر يك از دوره ها، در گواهي مربوطه درج ميشود.

٣- شركت در هر دوره منوط به گذراندن پيش نيازهاي آن در دوره هاي قبلي ضيافت انديشه اساتيد يا ساير دوره هاي دانش افزايي مي باشد.

تبصره: در صورت ارائه و عدم تداخل كلاس ها، دروس پيش نياز ميتوانند به صورت همزمان با آن درس نيز اخذ شوند.

٤- مسئوليت صحت اطلاعات ثبت شده در فرم ثبت نام بر عهده خود فرد بوده و گواهي پايان دوره نيز بر مبناي همين اطلاعات صادر ميگردد.

٥- شرط تشكيل هر دوره، به حد نصاب رسيدن ظرفيت كلاس در ثبت نام اوليه ميباشد.

بررسی صحت اطلاعات
ورود به پنل کاربری