ثبت نام نخبگان علوم انسانی

آيين نامه آموزشي ضيافت:

١- هر يك از دوره ها مشتمل بر ١٦ ساعت كلاسي بوده و براي شركت كنندگان ٢ امتياز فرهنگي محسوب ميشود.

٢- ميزان ساعت حضور شركت كنندگان در هر يك از دوره ها، در گواهي مربوطه درج ميشود.

3- مسئوليت صحت اطلاعات ثبت شده در فرم ثبت نام بر عهده خود فرد بوده و گواهي پايان دوره نيز بر مبناي همين اطلاعات صادر ميگردد.

4- شرط تشكيل هر دوره، به حد نصاب رسيدن ظرفيت كلاس در ثبت نام اوليه ميباشد.

بررسی صحت اطلاعات
ورود به پنل کاربری